Sedmoi Kanal - Kazakhstan Television

Sedmoi Kanal (Kanal 7) from Kazhakstan.

Address
Phone +7 (0)87172 542 710 / 723 / 901 717
Fax
Email info@era-tv.kz
Official website http://www.tv7.kz
Living Streaming Update Soon
Schedule Schedule
Logo Sedmoi Kanal