Jednotka (STV1) - Slovakia Television

Jednotka (formerly STV1) is a Slovak television channel owned and operated by RTVS.

Address Mlynska dolina
Phone +421 (0)2 6061 1111
Fax
Email stv@stvke.skrada_stv@stv.skriaditel@stvbb.sk
Official website http://www.stv.sk/jednotka/
Living Streaming Update Soon
Schedule Schedule
Logo Jednotka (STV1)